دفتر مرکزی:

 تهران. خیابان مطهری نرسیده به سهروردی پلاک 105

  کد پستی : 1576918511

  تلفن: 8-88508202

  فکس: 88743394

  Info  [at]  hamtacyclet  [dot]  com

  کارخانه:

  اذربایجان شرقی ، بناب، شهرک صنعتی بناب

  کدپستی :

  تلفن :  0412 7-7280005

  فکس:   04127280307 

 

 

 

بازرگانی:

  Commercial  [at]  hamtacyclet  [dot]  com

 فروش:

 Sales  [at]   hamtacyclet  [dot]  com

 مهندسی:

   Eng  [at]  hamtacyclet  [dot]  com